Principy sociálního podnikání

  • Sociální podnik přispívá ke snižování nezaměstnanosti a k podpoře sociálního začleňování  ( minimálně 30 % zaměstnanců musí pocházet z vymezených cílových skupin ). Firma deklaruje zaměstnávat min. 50% znevýhodněných osob.
  • Podporovanými cílovými skupinami jsou osoby vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením – osoby se zdravotním postižením.
  • Případný zisk z účasti na trhu je použit pro rozvoj sociálního podniku nebo naplňování jeho obecně prospěšného cíle. Ze zisku bude sociální podnik minimálně 51% reinvestovat do pracovních pomůcek, vybavení podniku, zkvalitňování prostředí pro zaměstnance, do zavedení bonusů a zaměstnaneckých výhod, tedy celkově pro rozvoj sociálního podniku. Zaměstnanci navrhují rozdělení 51 % zisku na poradě po podání daňového přiznání.
  • Sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně ( respektuje principy udržitelného rozvoje regionu a postupy šetrné k životnímu prostředí ). Uspokojuje místní potřeby a využívá místní zdroje, vstupuje do místních iniciativ a partnerství a přispívá k místnímu rozvoji. Mezi spolupracující subjekty a instituce patří státní správa, samosprávné celky, sociální partneři a další. 
  • Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou maximálně do jeho činnosti. Zaměstnanci mají právo vyjadřovat se ke strategickým dokumentům týkajících se fungování sociálního podniku, svobodně mohou prezentovat své podněty, stížnosti či výhrady, a to v rámci individuálních či skupinových čtvrtletních porad. Pracovní podmínky zaměstnanců jsou rovné, všichni zaměstnanci mají stejná práva a povinnosti. Sociální podnik vytváří sociální prostředí, které zajišťuje všem zaměstnancům podporu, pracovní příležitosti a smysluplnou práci. Respektování zásady stejné příležitosti, tzn. společnost nepřipouští přímou či nepřímou formu diskriminace pracovníků na základě pohlaví, rasy, věku, dosaženého stupně vzdělání, změněné pracovní schopnosti, rodinného stavu apod.
  • Sociální podnik má minimálně 30 % z celkových výnosů zajištěn tržbami z prodeje vlastních výrobků nebo služeb.